Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733
Taalklas
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Hier vindt u de presentatie wat de schakelklas bij ons op school inhoud.

Wat is VVE?
VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Kinderen die thuis niet optimaal in hun ontwikkeling (kunnen) worden ondersteund (tweetalig zijn), hebben vroegtijdig een gestructureerde aanpak nodig, die voor de ontwikkeling compensatie biedt.

De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in.

Er is over de hele wereld onderzoek gedaan naar de effecten van VVE op kinderen: de effecten op de cognitieve- en  taalontwikkeling van kinderen kunnen, bij goede uitvoeringsconditie, erg positief zijn.

Per school wordt er bekeken of de school in aanmerking komt voor VVE. Dit ligt namelijk aan een bepaald aantal percentage tweetalige kinderen. De VVE-scholen krijgen geld aangeboden van het rijk, om materialen en personeel te bekostigen.

De Piramide methode
In Zoetermeer is gekozen voor de VVE-methode, Piramide. Dit programma heeft elders in het land bewezen dat er goede resultaten mee kunnen worden geboekt. Overigens wordt er per school bekeken op welke wijze er wordt gewerkt met de Piramide methode. Niet alleen doelgroepkinderen kunnen van de meerwaarde van Piramide profiteren; ook voor de andere leerlingen kan Piramide een nuttige aanvulling c.q. verdieping betekenen op het bestaande programma. Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen in de leeftijd van 2, 5 tot 6 jaar. De methode heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals taalstimulering, extra spel of tutoring. Een tutor neemt de kinderen een keer per week mee om in een groepje extra taalactiviteiten te doen n.a.v. de piramide methode. De inhoud van de methode is gebaseerd op emotionele-, fysieke- en cognitieve intelligentie. In de methode maken we gebruik van thema’s die staan beschreven in speciaal ontwikkelde projectboeken.

Opbouw van de projectboeken
Elk projectboek bestaat uit 5 delen:
1.      Algemene inleiding van het project
·         Welke begrippen komen in het project aan de orde?
·         Ouderactiviteiten!

2.      Creëren van spelsituaties
Hier worden suggesties gegeven om hoeken in te richten n.a.v. het thema en worden er spelsuggesties gegeven.

3.      Groepsprogramma
·         voorbereiding
·         groepsexploratie (in vier stappen aangegeven)
·         verwerking
·         activiteiten in hoeken
·         werken met ontwikkelingsmateriaal
·         creatieve verwerking

4.      Tutorprogramma
·         voorbereiding
·         preventieve tutoring (in vier stappen aangegeven)
·         remediërende tutoring

5.      Bijlagen
·         titels van boeken
·         liedjes en spelletjes
·         spel en ontwikkelingsmateriaal
·         netwerk van begrippen
·         vertaling van de begrippen
·         werkbladen 

Vier stappen in de groepsexploratie
De groepsexploratie bestaat uit vier stappen en deze zijn bedoeld om stapsgewijs een onderwerp te onderzoeken: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen.

Oriënteren:
Deze stap is bedoeld om kinderen te richten op het thema en ze in de sfeer te brengen. De activiteiten die hier worden uitgevoerd, moeten zoveel mogelijk aansluiten bij ervaringen van de kinderen. Wat weten ze al van het onderwerp? Dit geeft kinderen veiligheid en vertrouwen. Dit moet vooral spelenderwijs en met niet te veel taalaanbod worden aangeboden.

Demonstreren:
Dit is de eerste leerstap. Deze moet dicht bij de ervaring en kennis van de kinderen beginnen. Het doel is heldere voorbeelden te geven van het onderwerp, om een stabiele basiskennis te ontwikkelen. Bij demonstreren speelt waarneming een belangrijke rol. Kinderen moeten kunnen proeven, ruiken, voelen en vooral dingen zien. Als dit een belangrijke rol speelt, nemen kinderen dingen sneller in zich op. Veel bewegen en handelen om een onderwerp op een zo veelzijdige mogelijke manier te onderzoeken is allebei erg belangrijk.
-          waarneemt staat centraal
-          ervaring opdoen
-          heldere, concrete voorbeelden
-          zoveel mogelijk zintuigen inschakelen
-          basisbegrippen aanbieden
-          dichtbij vragen stellen
-          nog geen taalproductie vragen

Verbreden:
Deze stap is bedoeld als begripsuitbreiding, het zoeken naar relevante kenmerken bij meerdere voorbeelden. Deze moeten helder zijn, maar mogen wel moeilijker zijn. Hier komen de basisbegrippen weer aan bod en worden extra begrippen aangeboden. Bij verbreden wordt meer afstand genomen van het hier en nu door te wijzen op andere voorbeelden.
-          communicatie staat centraal
-          taalproductie door het kind
-          waarnemen belangrijk
-          meer en andere voorbeelden geven
-          extra begrippen komen aan bod
-          vragen naar eigen ervaringen
-          verschillen en overeenkomsten benoemen

Verdiepen:
Verdiepen heeft tot doel het geleerde bij demonstreren en verbreden verder op eigen wijze toe te passen in nieuwe situaties. De kinderen leren zelfstandig probleempjes op te lossen en een stapje hoger het abstract denken te gaan gebruiken. Naast de taal speelt denken ook een erg belangrijke rol. De kinderen communiceren over begrippen en benoemen deze. Ook de extra begrippen komen weer aan bod. De contexten zijn meestal breder, hierin krijgt een kind de gelegenheid problemen op te lossen en conclusies te trekken. Het kind moet alles zelf kunnen verwoorden.
-          denken staat centraal
-          afstand nemen van direct waarneembare
-          afstand vragen stellen
-          extra begrippen aan de orde laten komen
-          probleem oplossen
-        moeilijkere voorbeelden geven

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.