Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

 Kernwaarden

Gedurende de hele basisschool leggen wij een stevige basis waar onze kinderen later profijt van hebben. Hierbij gaan wij uit van de vraag: “Wat hebben de kinderen nodig om over 14-20 jaar zelfstandig in de maatschappij te functioneren?”


Het kind centraal, wij stellen ons flexibel op
. Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. Dit betekent dat wij hier rekening mee willen houden. Ons onderwijsaanbod en pedagogische aanpak zijn afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en leerbehoeften van de kinderen. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vormgegeven dat het maximale uit uw kind zal worden gehaald.

De Trinoom staat voor plezier. Een kind dat zich prettig voelten het naar zijn of haar zin heeft komt het beste tot leren. Het samen werken, samen spelen en samen leren staan hierbij centraal. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden en bieden zoveel mogelijk rust en duidelijkheid binnen de school. de Trinoom organiseert voor de kinderen en ouders meerdere leuke activiteiten gedurende het schooljaar.

De Trinoom staat voor respect. Op de Trinoom is er veel aandacht voor de verschillen in capaciteiten, cultuur en achtergronden van de kinderen. Dit doen wij vanuit de gedachte van het openbare Montessorionderwijs. Wij leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en wij leren de kinderen om te gaan met verschillen.

De Trinoom zorgt voor veiligheid. Als school hebben wij tien schoolregels die gelden voor alle leerlingen. Deze gaan uit van het gewenste gedrag, omgang met elkaar, zorg voor de omgeving en het voorkomen en oplossen van conflicten. In ons gedragsprotocol staat beschreven hoe wij omgaan met het stimuleren van een veilig klimaat en grensoverschrijdend gedrag. De ouders betrekken wij nauw bij het creëren van een prettige en veilige omgeving.

De Trinoom is gericht op ontwikkeling. Wij denken al na over de ontwikkeling van de kinderen voordat ze bij ons op school zitten. Daartoe hebben wij overleg met onze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om de doorgaande lijn zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook voor de periode na de basisschool hebben wij veel aandacht. Hiertoe hebben wij nauw overleg met de scholen voor Voortgezet Onderwijs. De Trihoom biedt extra faciliteiten zoals intensief taalonderwijs, dyslexiebegeleiding, Franse les, naschoolseactiviteiten, vakleerkrachten gymnastiek, een plusklas en veel aandacht voor Wetenschap en Techniek.

Wij hebben een duidelijk beleid en goed opgeleid personeel.
De tevreden kinderen en ouders, de goede leerresultaten en het positieve rapport van de onderwijsinspectie bevestigen dat onze werkwijze juist is. Wij overleggen regelmatig met de medezeggenschapsraad, leerlingenraad, het bestuur en andere instanties om ons onderwijs steeds verder te verbeteren. Daarnaast doen wij regelmatig interne kwaliteitsonderzoeken.

De Trinoom stimuleert de verantwoordelijkheid. Later in de maatschappij moeten de kinderen op eigen benen staan. Het aanleren van verantwoordelijkheid begint al op jonge leeftijd. De leerkrachten op de Trinoom stimuleren dit bij de leerlingen.

Het contact en de samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. De ouders/verzorgers zien wij als belangrijke partner bij de ontwikkeling van de kinderen. Met ouders/verzorgers wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken. Laagdrempelige contacten en duidelijke afspraken maken zijn voor ons belangrijk. De Trinoom biedt goede extra faciliteiten voor de ouders, zoals themabijeenkomsten, samenwerking met de stichting Piëzo en eenmaatschappelijk werkster. De Trinoom heeft ook een intensieve samenwerking met de buitenschoolse opvang. Ouders zijn op school actief in de medezeggenschapsraad, ouderraad, als klassenouder, gastouder voor de ouderkamer, pleinwacht, incidentele vrijwilliger enzovoort.

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.